Om Swedish Pain Society

Stadfästa vid föreningsmöte 2010-10-13.
Reviderade 2013-10-25; 2016-10-21, 2018-10-19,2022-03-11 och 2024-03-22.

§ 1 SWEDISH PAIN SOCIETY
Swedish Pain Society (SPS, nedan även benämnd ”föreningen”) är en autonom förening av medlemmar vars sysselsättning eller professionella intresse är inom området smärta.

SPS är en nationell förening (chapter) inom International Association for the Study of Pain (IASP) och uppfyller IASP:s kriterier för nationella föreningar. SPS är även ansluten till European Pain Federation (EFIC).

§ 2 MÅL
Föreningen har som mål att främja samarbete, forskning, utbildning och utveckling rörande preklinisk och klinisk forskning, diagnostik, behandling, rehabilitering och klinisk verksamhet inom området smärta i Sverige samt att verka för opinionsbildning rörande smärtbehandling och smärtkliniska problem.

SPS är en ideell förening med multiprofessionell inriktning. Föreningens huvudsyfte är att vara ett forum för utbyte av erfarenheter med såväl vetenskaplig som praktisk, klinisk inriktning samt för samordning och arrangemang av utbildningsinsatser.

Detta kan ske genom att:

 • främja den vetenskapliga utvecklingen inom området smärta samt intresset för smärta i samhället och den svenska hälso- och sjukvården.
 • bidra till att utveckla, bredda och fördjupa kunskaperna om smärta och dess konsekvenser där kunskapen om både sjukdoms- och hälsoprocesser beaktas.
 • dessa kunskaper tillämpas för att på bästa sätt arbeta för förebyggande av smärta, för symtomlindring, smärtbehandling och smärtrehabilitering samt även för förståelse av smärtproblematiken.
 • utveckla multiprofessionellt inriktade projekt med praktisk, klinisk tillämpning inom klinisk verksamhet, metodutveckling och utbildning.
 • verka för tvärvetenskapliga utbildningsinsatser och publikationer vars syfte är att förbättra förståelse och behandling av patienter med multifaktoriell smärtproblematik.
 • verka för att etablera samarbetsformer med relevanta patientorganisationer och andra intressenter.
 • arrangera möten och vetenskapliga konferenser med ett tvärvetenskapligt synsätt inom området smärta.
 • uppmuntra införandet av en enhetlig klassifikation, nomenklatur och definition angående smärta och smärtsyndrom.
 • stödja utveckling och utformande av enhetliga registersystem avseende smärtmekanismer, smärtsyndrom och smärtbehandling.

§ 3 ARBETSFORMER
Föreningen anordnar utbildningsdagar och konferenser inom området smärta. Utbildningen ska ha en tvärprofessionell inriktning och ta så väl preklinisk som klinisk verksamhet i beaktande. Föreningens styrelse har ett övergripande ansvar för såväl program som ekonomi avseende föreningens årliga konferens, Svenskt Smärtforum. Mötet anordnas vanligen i samarbete med lokal arrangör. I annat fall tillsätter SPS styrelse en programkommitté för uppdraget.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen kan antas person som har en profession inom hälso- och sjukvård eller inom annat relevant område med intresse som sammanfaller med målparagrafen, § 2.

Till medlem kan även antas person som ej är bosatt eller yrkesverksam i Sverige. Styrelsen beslutar i det enskilda fallet. Ansökan om medlemskap sker via föreningens hemsida med samtidig betalning av medlemsavgift.

Som medlem räknas den som betalat in medlemsavgift aktuellt räkenskapsår. Utträde ur föreningen meddelas till styrelsen eller genom att ej betala medlemsavgift. Medlemskapet gäller 1 år från den dag det tecknas. Styrelsen har rätt att neka eller utesluta medlem som inte verkar i enlighet med föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen.

Styrelsen kan utse hedersmedlem. Hedermedlemskap kan föreslås av minst två medlemmar efter motivering som behandlas av styrelsen. Till hedersmedlem kan utses person som i sin gärning verkat för föreningen och/eller bidragit till kunskap om smärta och smärtbehandling ur olika aspekter. Hedersmedlemskapet är livslångt och avgiftsfritt.

§ 5 SAMARBETEN
Grunden för föreningen är ett samarbete med associerade yrkesföreningar för att främja tvärprofessionellt samarbete och samsyn.

Associerade yrkesföreningar är:

 • Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)
 • Svenska Smärtläkarföreningen (SSLF)
 • Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
 • Svensk Förening för Beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)
 • Sveriges arbetsterapeuters smärtförening (SAS)
 • Svensk Barnsmärtförening (SBSF)
 • Svensk förening för bettfysiologi (SFB)

Förening som önskar att ingå som associerad förening till SPS ska inkomma med en skriftlig ansökan till ordförande i SPS. Ansökan skall därefter vidarebefordras till styrelsen och var och en av de associerade föreningarnas styrelser som därefter meddelar sina synpunkter snarligen till ordföranden i SPS.

För att en ny förening skall kunna bli associerad till SPS krävs att styrelsen och samtliga associerade yrkesföreningar samtycker till beslutet. Slutgiltigt beslut fattas på årsmötet. Associerade föreningar ska ha liknande målsättningar som SPS och ha intresse för tvärprofessionellt samarbete. Associerade föreningar som önskar att avbryta samarbete med SPS anmäler det till föreningens styrelse. Utträdet vinner laga kraft vid nästkommande styrelsemöte. Associerad förening som inte aktivt deltar och bidrar till samarbete och dialog med föreningen under en längre tid anses utträda ur samarbetet och upphör att vara en associerad förening.

§ 6 STYRELSEN
Styrelsen väljs av medlemmar i SPS vid årsmötet. Styrelsen utgörs av ordförande och ytterligare minst 6 ordinarie ledamöter samt 7suppleanter.  

Styrelsen ska sträva mot att ha en tvärprofessionell representation. De associerade föreningarnas professioner bör ingå, vilket gäller både styrelseledamöter och suppleanter. Det är en fördel om en styrelsemedlem är aktiv i både SPS och en associerad yrkesförening. Alla styrelseledamöter ska vara medlemmar i IASP.

Mandattiden är 2 år för alla styrelseledamöter och suppleanter och sträcker sig från årsmötet det år man väljs in i styrelsen till årsmötet 2 år senare. Styrelseledamot och suppleant bör ha saxade mandat.

Maximalt kan en styrelseledamot sitta i tre mandatperioder. Om ordförande väljs bland ordinarie styrelseledamöter eller om en suppleant blir styrelseledamot påbörjas en ny period om maximalt tre mandatperioder. Om särskilda skäl föreligger kan undantag göras från den maximala mandattiden. Ett sådant undantag ska beslutas om på årsmötet. Då ordföranden avgår bör hen tillfrågas om att sitta kvar i styrelsen som senior ledamot och stöd till den nya ordföranden och övriga styrelsen under maximalt en mandatperiod eller efter överenskommelse.

Vid ett konstituerande möte utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare samt andra funktioner efter behov. Om en styrelseledamot avgår under mandatperiod träder suppleanten in. Styrelsen kan även, efter samråd med valberedningen, utse en ersättare till ledig post den resterande delen av mandatperioden.

§ 7 STYRELSENS ARBETSFORMER
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om två eller fler styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Justerade protokoll från styrelsens möten skall tillsändas samtliga styrelseledamöter, föreningsrevisorerna och ordförandena i de associerade föreningarna. Detta skall ombesörjas av sekreteraren.

Årsmöte i Swedish Pain Society skall hållas före 30 april årligen om det inte föreligger synnerliga skäl till att senarelägga årsmötet. Vid detta skall verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse föredras av föreningens ordförande respektive kassör samt inlämnad revisionsberättelse av en av revisorerna. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet skall även budgetplan för innevarande verksamhetsår fastställas. Beslut om stadgeändring fattas på årsmötet.

§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av tre personer, lämpligen med olika yrkesbakgrund, vilka bör ha koppling till de associerade föreningarna. En ledamot utses som sammankallande. Val av valberedning sker vid årsmötet och mandatperioden är ett år. Omval kan ske högst tre gånger. Ytterligare omval kan ske på särskilt beslut av årsmötet.

Förslag till ordförandepost, styrelseledamöter och revisorer upprättas av valberedningen och ska vara styrelsens sekreterare tillhanda minst två veckor före årsmötet. Styrelsen i associerade föreningar kan komma med förslag till valberedningen på lämpliga representanter från sin egen förening.

§ 9 FIRMATECKNING
Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
SPS räkenskapsår är kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 11 REVISION
Vid årsmötet skall en ordinarie revisor och en revisorssuppleant väljas för en period av ett år. Revisorerna skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska organisationens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötets beslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

Organisationens räkenskaper för året ska vara avslutade den 31 december. Föreningens kassör har ansvar för att bokslutet är färdigställt senast den 31 januari för att lämnas över till revisorerna.  Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast 2 veckor före föreningsmötet.

§ 12 ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte annonseras på SPS hemsida senast två månader i förväg. Medlemmar och associerade föreningarna ska ges möjlighet att i god tid ta ställning till frågor som ska behandlas på årsmötet.

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av suppleanter
 18. Val av medlemsrevisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Motioner (se nedan).
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

§ 13 MOTIONER
Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall framlägga motionen tillsammans med sitt yttrande för årsmötet.

§ 14 BESLUT
På årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt val av revisorer och valberedning. Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av mötesordförande. Omröstning vid val sker slutet om styrelseledamot begär det och vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Vid styrelsemöten har styrelseledamot en röst och suppleant en röst då ordinarie ledamot ej är närvarande.

§ 15 ARBETSGRUPPER
Styrelsen kan utse arbetsgrupper för särskilda syften exempelvis gällande utbildning, forskning, arbete med informationsfrågor etc.

§ 16 FINANSIERING
Föreningens arbete skall huvudsakligen finansieras genom inkomster från arrangemang i föreningens regi samt genom medlemsavgifter. Som ideell förening ska ekonomiskt överskott av verksamheten, undantaget en buffert för oförutsedda utgifter, komma medlemmarna till godo.

§ 17 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgift beslutas vid årsmötet. Olika prisnivåer föreligger för ordinarie medlem, studerande medlem, pensionär, hedersmedlem och medlem med medlemskap i associerad förening. Som pensionär räknas person som mottar pension. Som studerande räknas person som är inskriven på grund- eller forskarutbildning vid högskola/universitet.

§ 18 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring kan framföras av SPS styrelse, en grupp medlemmar eller av enskild medlem. Ett skriftligt förslag om ändringar av stadgarna ska finnas hos styrelsen minst tre månader före årsmötet. Förslaget ska publiceras samtidigt med kallelsen till årsmötet, senast två månader i förväg. Ändringar av stadgarna beslutas av årsmötet.

§ 19 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen fattas med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten med ett års mellanrum. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder ska fördelas.

Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.