Omarbetad definition av smärta

I juli 2020 publicerade IASP en ny omarbetad definition av smärta i sin tidskrift PAIN (Pain. 2020;161(9):1976–1982). Revideringen är den första sedan 1979. Definitionen publicerades med kompletterande kommentarer i ett försök att bättre förmedla något om smärtans nyanser och komplexitet, med hopp om att det ska leda till bättre bedömning och behandling av dem som lider av smärta. Definitionen med tillhörande kommentarer har tagits fram av en multinationell tvärvetenskaplig grupp. Intressenter, personer som lider av smärta och vårdgivare har bidragit.

Som bonus till den omarbetade definitionen medföljer några etymologiska aspekter av engelskans ”pain”* för att ge ytterligare resonansbotten åt det stundtals svårfångade och multi(dys)funktionella tillstånd vi ofta refererar till och benämner som “smärta:

  • medelengelskans “peine” bär betydelsen av smärta och lidande
  • latinets “poena” innefattar både betydelsen av straff och bestraffning
  • grekiskans “poine” bär i sig betydelsen betalning, straff och gottgörelse

Det svenska ordet för upplevelse kommer från tyskans “smerte”

  • I svenskan har vi också ordet ”pina” som för inte så väldigt länge sedan användes synonymt med både smärta och lidande.

Den omarbetade definitionen av smärta

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan liknas vid denna.

Utgångspunkter och kompletterande kommentarer*

  • Smärta är alltid en individuell upplevelse som i varierande grad är påverkad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.
  • Smärta och nociception är olika företeelser, då smärta inte uteslutande kan förklaras av aktivitet i sensoriska neuron.
  • Genom sina erfarenheter i livet lär sig individer vad smärta innebär.
  • En individs beskrivning av sin smärtupplevelse ska respekteras.
  • Även om smärta vanligtvis har en adaptiv funktion, så kan den ibland vara ogynnsam för funktionsförmåga samt socialt och psykologiskt välbefinnande.
  • En verbal beskrivning är endast ett av flera beteenden som kan uttrycka smärta. Oförmåga att kommunicera verbalt utesluter inte att en människa eller något djur upplever smärta.

*Den svenska översättningen av IASPs definition och kompletterande kommentarer har utarbetats av Swedish Pain Society och dess delföreningar i samarbete med översättare Per Sellius. Översättningen i ovanstående form är antagen vid styrelsemöte 21-01-12. Arbetet med mindre justeringar i kommentarerna pågår.

Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.